ZATVORI  

Makita DFR551Z Akumulatorski zavrtač sa magacinom

Uslovi garancije za Makita alate za Srbiju
Za svaki Makita alat sproveden je pažljiv pregled i stroga kontrola kvaliteta. Pored zakonskih i ugovornih prava, Makita pruža 12-mesečnu garanciju za profesionalnu / komercijalnu / industrijsku upotrebu, 24-mesečnu za neprofesionalnu / ličnu upotrebu, za besprekorno funkcionisanje svakog alata od datuma kupovine. 

U ovom periodu, Makita će besplatno popraviti sve kvarove alata.
Garancija na baterije iznosi 12 meseci i može se produžiti na 24 meseca
Produženje garancije na 36 meseci
Za sve Makita električne i benzinske alate (osim za BFT- i BFL- seriju, za pneumatske alate, akumulatore, punjače i baterijske lampe), kupljene od 01.01.2011. kod ovlašćenog prodavca u Srbiji, Makita pruža dobrovoljno produženje garancije na 36 meseci, pod uslovom da kupac registruje alat u roku od 4 nedelje od datuma kupovine (navedenog na računu). Da bi registrovao alat, kupac treba da dâ saglasnost na obradu podataka u marketinške svrhe. Odmah nakon registrovanja, kupac će primiti potvrdu o produženju garancije, koju mora da sačuva ili odštampa. Mogućnost produženja garancije važi samo za kupce sa stalnim prebivalištem u Srbiji.
Izuzeća iz garancije
Garancija ne pokriva oštećenja izazvana:
nepravilnom ili nemarnom upotrebom, na primer, ali ne ograničavajući se na, zloupotrebom ili upotrebom neodgovarajuće opreme;
neovlašćenim intervencijama na alatu (na primer, ali ne ograničavajući se na, otvaranjem proizvoda i prepravkama alata);
mehaničkim oštećenjima ili preopterećenjem alata;
previše niskim ili previsokim naponom;
udarom spolja (zbog pada ili udarca);
upotrebom neoriginalnog pribora;
nepravilnim sastavljanjem alata;
odsustvom održavanja ili nepravilnim održavanjem alata;
redovnim habanjem (na primer habanjem delova poput ugljenih četkica, kugličnih ležajeva,
prekidača, kablova, zaptivača);
transportom posle predaje alata;
nepridržavanjem uputstva za upotrebu;
višom silom.
Garancija ne obuhvata ni rastavljene, delimično rastavljene alate ili alate popravljane pomoću
neoriginalnih rezervnih delova ili alate koje su pokušale da poprave neovlašćene osobe.
Garancija se ne primenjuje na redovno periodično održavanje, na potrošne delove (poput četkica, ulja, maziva) i ne obuhvata redovno habanje alata.
Garantni zahtev
U slučaju da upućujete garantni zahtev, alat treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (npr. računom), garantnim listom i potvrdom o produženoj garanciji, na adresu kompanije
Makita ili na adresu ovlašćenog servisa (prema spisku na potvrdi o produženoj garanciji). Podaci na svim dostavljenim dokumentima moraju da se slažu.
ZATVORI